RODO

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

 informuje się klientów Centrum Kultury, Sportu I Turystyki w Debrznie, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w  Debrznie danych osobowych klientów jest Dyrektor Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. Adres Centrum Kultury, Sportu I Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno, tel. 59 8335165 .
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Sebastian Michno 59 83 35 165
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie ustawowych zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami.

Administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach statystycznych oraz
w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych  przysługuje Pani/u prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy
z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia  29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  1. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.